نام پروژه :ترمیم سرریز اوجی سد میناب

کارفرما:شرکت تکنیک

مشاور:شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

محل پروژه :استان هرمزگان – شهرستان میناب

تاریخ ساخت قالب :مهر ماه ۱۳۹۶

قرارگاه سازندگی خاتم النبیا( موسسه عمران نینوا) – ستون های چیش ساخته پارکینگ نیایش

تاریخ:۱۳۹۵

شرکت نصب نیرو –قالب کلایمینگ نیروگاه کهنوج

تاریخ:۱۳۹۵

شرکت سابیر –قالب بدنه سد با رویه پلای وود – سد و نیروگاه چمشیر

تاریخ:۱۳۹۵-۱۳۹۳

شرکت جهاد نصر اصفهان – قالب های نیوجرسی طرح مفصلی

تاریخ:۱۳۹۴-۱۳۹۳

شرکت پرهون طرح – قالب بدنه سد شاه و عروس – افغانستان

تاریخ:۱۳۹۳

شرکت محور گستر شرق – ستون و سرستون – همدان

تاریخ:۱۳۹۶-۱۳۹۵

شرکت سداد – سرستون پل – منجیل

تاریخ:۱۳۹۵

سازمان عمران شهرداری شیراز – قالب سرستون و عرشه پل

تاریخ:۱۳۹۵

شرکت بلند پایه – ستون و سرستون – عراق

تاریخ:۱۳۹۳

طراحی سایت توسط فراکارانت