قرارگاه سازندگی خاتم النبیا( موسسه عمران نینوا) – ستون های چیش ساخته پارکینگ نیایش

تاریخ:۱۳۹۵

شرکت نصب نیرو –قالب کلایمینگ نیروگاه کهنوج

تاریخ:۱۳۹۵

شرکت سابیر –قالب بدنه سد با رویه پلای وود – سد و نیروگاه چمشیر

تاریخ:۱۳۹۵-۱۳۹۳

شرکت جهاد نصر اصفهان – قالب های نیوجرسی طرح مفصلی

تاریخ:۱۳۹۴-۱۳۹۳

شرکت پرهون طرح – قالب بدنه سد شاه و عروس – افغانستان

تاریخ:۱۳۹۳

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

طراحی سایت توسط فراکارانت