نام پروژه :ترمیم سرریز اوجی سد میناب

کارفرما:شرکت تکنیک

مشاور:شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

محل پروژه :استان هرمزگان – شهرستان میناب

تاریخ ساخت قالب :مهر ماه ۱۳۹۶

شرکت تکنیک – قالب لغزان تمام هیدرولیک ترمیم سرریز اوجی

تاریخ:۱۳۹۶

شرکت پورنام – قالب لغزان

تاریخ:۱۳۹۵

شرکت یسنا – کارخانه  سیمان موند دشتی

تاریخ:۱۳۹۴

شرکت شهر سازان فریدن – دودکش کارخانجات فولاد ( مقطع متغییر)

تاریخ:۱۳۹۴-۱۳۹۳

شرکت مهستان – قالب لغزان

تاریخ:۱۳۸۳

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

طراحی سایت توسط فراکارانت